1
/
3
/

Účtovný manažment

Umožňuje interakciu medzi účtovníkom a klientom bez toho, aby klient používal účtovnú aplikáciu

Časový manažment

Ponúka záznam dochádzky, správu pripomienok a zadávanie úloh v rámci spoločnosti s možnosťou ich následného ohodnotenia

Skladový manažment

Je nezávislý od účtovného systému a ponúka online prístup do skladu pre všetkých používateľov

Schvaľovanie dokladov

Dokument manažment systém uľahčuje klientovi prehľadné schvaľovanie dokladov prostredníctvom náhľadu na dokumenty, ich triedenie a archiváciu

Zákazky / aktivity

Poskytujú prehľadnú sumarizáciu nákladov na projekt, stredisko alebo iné členenie definované klientom tak finančne, ako aj kvalitatívne

Prediktívny cashflow

Analýzou údajov ponúka pohľad na budúce cashflow spoločnosti/spoločností, ako aj možnosť sumarizácie nákladov priraditeľných ku konkrétnemu projektu

Online systém pre

Účtovný manažment umožňuje sledovať životný cyklus dokumentu od jeho prijatia do spoločnosti, až po jeho archiváciu v interakcii s interným alebo externým účtovníkom. Nahratie alebo naskenovanie dokumentu je počiatočným štádiom, ďalej môže dokument podliehať schvalovaciemu procesu podľa požiadaviek klienta. Schválený dokument je zaúčtovaný účtovníkom a následne po spracovaní účtovníkom pripravený na úhradu. Na zjednodušenie úhrad vám vygenerujeme XML dokument pre import do banky. Po uhradení dokumentu je archivovaný a prístupný podľa prístupových práv používateľom. Nie každý dokument musí prechádzať schvaľovacím procesom, záleží na jeho podstate a type. Každý dokument je dohľadateľný troma klikmi.

mac3
1

Čas

Časový manažment ponúka Dochádzku, systém Pripomienok a zadávanie Úloh v rámci pracovných skupín. Výhodou využívania Úloh je, že zadané úlohy je možné ohodnotiť a vrátiť sa k nim na konci roka s využitím hodnotení zadávaných v priebehu roka. Pripomienky sú výborným nástrojom, ako nezabudnúť na firemné povinnosti voči akémukoľvek úradu.

CashFlow

Medzi výstupy CashFlow momentálne zaraďujeme Zákazkový systém (systém Aktivity), Online Výkazy a Prediktívny cashflow. Zákazkový systém zbiera počas dennodennej práce informácie z Účtovného manažmentu, Časového manažmentu, zo Skladového manažmentu a poskytuje komplexný prehľad o vybranej Zákazke vrátane nefinančných informácií. Online Výkazy poskytujú v ktoromkoľvek momente informáciu o finančnej situácii klienta bez nutnosti kontaktovať účtovníka alebo inú osobu zodpovednú za financie. Prediktívny cashflow zbiera informácie z celého systému UIAD a spolu s vlastnými údajmi poskytuje pohľad na budúcu finančnú situáciu spoločnosti, ako aj všetkých spoločností v rámci jednej skupiny.

2
3

Sklady

Sklad je nezávislý na účtovnej aplikácii a je prístupný z akéhokoľvek zariadenia, ktoré je pripojené na internet. Poskytuje štandarný skladový manažment, ktorý používa metódu váženého aritmetického priemeru na ocenenie zásob. Zo skladového manažmentu môžu čerpať informácie účtovníci, ako aj skladníci, predajcovia, nákupcovia, majiteľ. V každom momente poskytuje aktuálne informácie o skladových zásobách a ich ocenení.

Spolupracujte odkiaľkoľvek, kedykoľvek

slovensko2

Cenník

Pre riešenie na mieru nás kontaktujte

Kontaktujte nás

Vaše meno

Váš email

Predmet

Vaša správa